MINGEI WA KAWAII -

TOTTORI

CERAMIQUE/VERRE/BOIS

POP UP STORE"

Galerie Mirror

10 rue Saint Anastase 75003 Paris

Du 3 au 6 Octobre 2019

ACTUALITÉ

COLLECTION

2019

CRéATEURS

TOTTORI

ENGOJI GAMA

YAMASHITA Kiyoshi

& YAMASHITA Hiroyo 

FUKUMITSU YAKI

KAWAMOTO Kenji

KOKUZO YAKI

YAMAMOTO Yoshiyasu

KIWAI GAMA

TAHARA Masafumi

GENZUI GAMA

SHIBAHARA Shinya

CONOKA

FUJIMOTO Kaori

DOMOKU DOU

KATO Yoshio & Mieko

 SAON

OOYA Tomoko

Join Our Mailing list

©2019 MINGEI WA KAWAII